Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky

1. Rozsah platnosti

Těmito Všeobecnými obchodními podmínkami (dále jen "VOP") se řídí všechny obchodní vztahy mezi společností ČEMAT trading, spol. s r.o., se sídlem Čs. armády 184, BohumínPudlov, 735 51, IČ: 25379470 (dále jen "Dodavatel") a druhou smluvní stranou (dále jen "Odběratel"). Dodavatel a Odběratel mohou být označeni také společně jako „Smluvní strany“.

Veškeré obchodní vztahy mezi Dodavatelem a Odběratelem se řídí právním řádem České republiky, především příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“). VOP upravujízákladní podmínky prodeje zboží Dodavatelem, a pokud se odchylují od dispozitivních norem účinných právních předpisů, mají před těmito normami přednost.

Případné odlišné podmínky Odběratele jsou platné jen v případě výslovného písemného souhlasu Dodavatele, není-li v konkrétní smlouvě mezi Odběratelem a Dodavatelem sjednáno jinak.

2. Uzavření smlouvy

Jednotlivé kupní smlouvy jsou uzavírány na základě písemné/e-mailové/telefonické/on-line nebo ústní objednávky kupujícího. Objednávka Odběratele musí obsahovat nejméně tyto náležitosti:

a) obchodní firmu, sídlo nebo místo podnikání Odběratele

b) jeho IČ (DIČ, pokud je registrován jako plátce DPH)

c) druh produktu (zboží, či služby), který jednoznačně určuje předmět objednávky, uváděný v ceníku Dodavatele

d) množství požadovaných kusů produktů

e) místo a termín dodání

f) způsob dopravy a forma úhrady kupní ceny zboží

g) v případě písemné objednávky čitelný podpis oprávněného zástupce Odběratele

Na základě objednávky Odběratele, splňující shora uvedené požadavky, Dodavatel Odběrateli vystaví potvrzení objednávky, v němž Odběrateli potvrdí druh, předpokládanou kupní cenu, množství produktů, jež se Odběrateli zavazuje dodat, místo a termín dodání, způsob dopravy a formu úhrady kupní ceny.

V případě písemného potvrzení má Odběrateli právo do 24 hodin od obdržení potvrzení objednávky podat Dodavateli písemně návrh na změnu objednávky nebo na její zrušení. Neučiní-li tak ve stanovené lhůtě, je kupní smlouva mezi oběma stranami uzavřena, a to v té podobě, jak je uvedeno v potvrzení objednávky.

V případě návrhu Odběratele na změnu objednávky Dodavatel Odběrateli znovu vystaví potvrzení objednávky, v němž Odběrateli potvrdí druh, předpokládanou kupní cenu, množství produktů, jež se Odběrateli zavazuje dodat, místo a termín dodání nebo provedení služby, způsob dopravy a formu úhrady kupní ceny. Kupní smlouva mezi oběma stranami, a to v té podobě, jak je uvedeno v pozdějším potvrzení objednávky, je pak uzavřena okamžikem, kdy potvrzení objednávky obdrží Odběratel. Za potvrzení objednávky lze považovat i její faktické splnění Dodavatelem.

Před uzavřením první kupní smlouvy mezi Dodavatelem a Odběratelem v rámci jejich obchodních vztahů musí Odběratel Dodavateli předložit doklad o oprávnění ke své podnikatelské činnosti (platný výpis z obchodního rejstříku, živnostenský list nebo koncesní listinu).

Odběratel se zavazuje předmět či službu plnění převzít a v dohodnutých termínech a řádně zaplatit.

3. Ceny

Kupní cena je stanovena dle ceníku Dodavatele platného v den objednání zboží Odběratelem, nedohodnou-li se smluvní strany v konkrétním případě jinak. Jestliže se po uzavření smluvního vztahu podstatně změní náklady vztahující se k plnění předmětu smlouvy, Smluvní strany se dohodnou písemně na úpravě ceny. V ceně zboží není započítáno balné/doprava. V případě zásilek uskutečněných přepravcem v celkové ceně do 10 000,-Kč bez DPH, nebo při menším množství, než 4 ks pneu, nosných vidlic, sedaček apod., hradí dopravné Odběratel.

V případě lisování kol u Odběratele se neúčtuje doprava pouze v případě, přesahuje-li celková cena za kola 15 000,- Kč bez DPH, není–li sjednáno jinak. V případě dodávek zboží, spojených s montáží (např. přídavných zařízení, zvedacích plošin apod.) se účtuje doprava a montáž dle nabídky na danou dodávku zboží.

Při vyhlášených akčních cenách platí jen a pouze cena uvedená v akci a v termínu trvání akce, bez jakýchkoliv dodatečných slev. Termínem dodání se rozumí datum a místo dodání zboží, potvrzené Dodavatelem Odběrateli, po doručení písemné objednávky Odběratele Dodavateli.

Odběratel se zavazuje dodržovat dohodnuté konečné prodejní ceny. Významné odchylky od dohodnutých konečných prodejních cen budou konzultovány s Dodavatelem. Jako významné se považují odchylky od +,- 3 % z dohodnutých konečných prodejních cen. V případě větších změn v prodejních cenách v závislosti na vývoji trhu, změně kurzu, politice výrobců je Dodavatel povinen informovat Odběratele min. 1 měsíc předem a vyhrazuje si právo na základě těchto změn na úpravu konečných prodejních cen.

4. Termín plnění

Dnem dodání je den odeslání či předání k přepravě nebo převzetí zboží Odběratelem na prodejně Dodavatele. Dodávky po částech jsou možné po dohodě s Odběratelem. Pokud Odběratel nepřevezme výrobek ve sjednaném termínu a sjednaném místě, bylo Smluvními stranami dohodnuto, že Dodavatel může po Odběrateli požadovat skladné a úhradu nákladů až ve výši 100 % z dohodnuté ceny, dle způsobilosti zboží k opětovnému prodeji.

 

5. Expedice a přechod nebezpečí škody

Pokud není smluvně domluven způsob balení, je zboží odesláno na paletě, v balíku, nebo volně ložené. Riziko nahodilé zkázy přechází na Odběratele okamžikem jeho předání dopravci či Odběrateli.

6. Vadné a pozdní plnění

Dodavatel odpovídá odběrateli za vady zboží dle § 1921 občanského zákoníku.

Při osobním odběru zboží je povinen prohlédnout zboží neprodleně při jeho převzetí. Zjistí-li u zboží vadu, je povinen zjištěnou vadu v místě odběru zboží Dodavateli neprodleně oznámit. Dodavatel Odběrateli zjištěnou a jím uznanou vadu bezplatně a bez zbytečného odkladu odstraní, a to dodáním chybějícího zboží nebo dodáním náhradního zboží za zboží vadné. Není- li možné vadu bezodkladně odstranit či dodat náhradní zboží, Dodavatel tak učiní v nebližším možném termínu. O tomto termínu Dodavatel Odběratele vyrozumí.

Při dodání zboží Odběrateli prostřednictvím dopravce je Odběratel povinen uplatnit nároky z vad množství a druhu prodávaného zboží neprodleně po předání zboží dopravcem. Odběratel je povinen nároky za vady ve stanovené lhůtě uplatnit u dodavatele písemně, s popisem vady. V případě vady druhu zboží je Odběratel oprávněn požadovat dodání náhradního zboží jen tehdy, jestliže vadné zboží bude vráceno dodavateli v původním balení. Dodavatel zjištěnou a jím uznanou vadu bezplatně a bez zbytečného odkladu odstraní, a to dodáním chybějícího zboží nebo dodáním náhradního zboží za zboží vadné. Není-li možné vadu odstranit bezodkladně, Dodavatel tak učiní v nebližším možném termínu. O tomto termínu Odběratele vyrozumí.

7. Platební podmínky a výhrada vlastnictví

Pokud není sjednána platba v hotovosti na pokladně Dodavatele či přímo v sídle Odběratele pracovníku Dodavatele (např. při montáži pneu u zákazníka servisním mechanikem Dodavatele apod.), nebo uhrazena jako dobírka při předání přepravní společností, je Odběratel povinen uhradit fakturu v plné výši do termínu uvedeném na faktuře.

Dodavatel vystaví fakturu po dodání zboží či služby Odběrateli. V pochybnostech se má za to, že Odběratel fakturu obdržel 3. den po jejím vystavení. Vystavená faktura slouží zároveň jako dodací list a prokazuje dodání zboží Odběrateli, v případě zásilky potvrzuje její vypravení.

V případě nedodržení termínu splatnosti faktury, zavazuje se Odběratel uhradit smluvní pokutu ve výši 0,1 % z fakturované částky za každý den prodlení a od 7. dne prodlení ve výši 0,5 % denně za každý den prodlení do zaplacení celé fakturované částky.

Až do zaplacení celé fakturované částky včetně případných smluvních pokut je zboží majetkem Dodavatele.

Po úhradě celé částky přechází vlastnické právo na Odběratele. V případě nezaplacení faktury v termínu splatnosti, může být přistoupeno k odebrání zboží. Odběratel se zavazuje umožnit odebrání zboží pracovníkům Dodavatele.

Povinnost Odběratele zaplatit smluvní pokutu, úrok z prodlení či náhradu škody, jakož i další náklady spojené s odebráním zboží a odstoupením od smlouvy není dotčena.

8. Odstoupení od smlouvy

V případě odstoupení od uzavřené smlouvy či závazné objednávky ze strany Odběratele je Dodavatel oprávněn vyúčtovat odstupné ve výši 10 % sjednané ceny. Pokud již došlo k odeslání zboží, má Dodavatel právo požadovat smluvní pokutu dle článku 4. těchto Podmínek. Odběratel bere na vědomí, že jakákoliv jeho objednávka týkající se speciálně vyrobeného zboží (např. přídavného zařízení, ráfků, speciálních vidlic apod.) je závazná, zboží musí být odebráno v objednaném množství a toto zboží musí být zaplaceno dle sjednaných podmínek. V případě, že Odběratel odstoupí od uzavřené smlouvy či závazné objednávky, je povinen uhradit v plné výši veškeré náklady týkající se dané smlouvy či objednávky, pokud nebude dohodnuto jinak.

Odstoupit od smlouvy lze pouze písemnou formou a toto odstoupení je platné třetím dnem po dni, kdy bylo druhé straně písemné odstoupení od smlouvy doručeno.

9. Jiná ustanovení

Strany se dle z. č. 216/1994 Sb. dohodly, že veškeré jejich spory vzniklé ze smlouvy, jejíž součástí jsou tyto všeobecné obchodní podmínky, či v souvislosti s touto smlouvou, budou rozhodovány v rozhodčím řízení ("RŘ") před jediným rozhodcem ad hoc. Výslovně pověřují předsedu představenstva Unie pro rozhodčí a mediační řízení ČR, a.s., IČ: 27166147 ("Unie"), aby vybral pro RŘ rozhodce, a opravňují ho, aby k výběru rozhodce zmocnil další osobu. K rukám předsedy představenstva Unie se na adresu Cejl 91, 602 00 Brno podává žaloba a tato adresa je i doručovací adresou rozhodce a místem, kde bude RŘ probíhat. Strany tímto výslovně pověřují rozhodce, aby určil cenu RŘ, a dohodly se, že RŘ bude provedeno za cenu, která je případným vybraným rozhodcem zveřejněna na www.urmr.cz ke dni podání žaloby. U sporů s mezinárodním prvkem se cena RŘ zvyšuje o polovinu. Takto je zpoplatněn i nárok uplatněný jako vzájemný návrh nebo námitka započtení v celé jejich výši. Zastavením řízení nezaniká nárok rozhodce na úhradu ceny RŘ, zaplacená cena RŘ se nevrací. Strany pověřují rozhodce, aby RŘ vedl v češtině, písemně bez ústního jednání, rozhodl dle zásad spravedlnosti, rozhodnutí vydal bez odůvodnění, a souhlasí, že může pověřit k administrativní a ekonomické činnosti v rámci RŘ třetí osoby, a v tomto rozsahu ho zprošťují mlčenlivosti. Strany dohodly, že o případném vyloučení rozhodce rozhodne předseda dozorčí rady Unie, cena RŘ je nákladem řízení, může jim být doručováno na adresy uvedené v dokumentu obsahujícím rozhodčí smlouvu a že v RŘ se přiměřeně použijí ustanovení OSŘ o postupu při doručování; uložení u soudu nahrazuje uložení u rozhodce a vyvěšení na úřední desce soudu nahrazuje zveřejnění na www.urmr.cz.

Dodavatel si vyhrazuje právo tyto podmínky změnit nebo doplnit, a to zejména při změně souvisejících právních norem nebo při změně způsobu obchodování. Změnu, doplnění a jejich účinnost prodávající vyhlásí vhodným způsobem. Odběratel má právo, v případě nesouhlasu s obsahem změněných či doplněných obchodních podmínek, tento nesouhlas sdělit Dodavateli ve lhůtě 7 dnů od okamžiku, kdy se o změně či doplnění dozvěděl. Neučiní-li tak, má se za to, že kupující změny či doplňky akceptoval.

Právní vztahy těmito podmínkami výslovně neupravené, se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a souvisejících právních předpisů.

Dodavatel neodpovídá Odběrateli za škodu vzniklou okolnostmi vylučujícími odpovědnost, např. zásahy státu, provozními, dopravními a energetickými poruchami, poruchami systému elektronického obchodu, stávkami či výlukami. Tyto okolnosti jsou důvodem k odkladu plnění smluvních povinností na straně Dodavatele po dobu a v rozsahu účinnosti těchto okolností. Totéž platí, i když uvedené okolnosti nastaly u subdodavatelů Dodavatele.

Odběratel se zavazuje neprodleně oznámit Dodavateli jakékoliv změny, týkající se jeho oprávnění k podnikatelské činnosti, daňových povinností (zejména změnu DIČ a správce daně), jeho platného účtu a bankovního spojení a vzniku platební neschopnosti. V případě vzniku platební neschopnosti Odběratele se veškeré pohledávky Dodavatele vůči Odběrateli stávají splatnými v den, kdy se Dodavatel o této platební neschopnosti dozvěděl. Dodavatel je oprávněn v tomto případě žádat okamžité vrácení dosud nezaplaceného zboží v neporušeném bezzávadném stavu.

Písemná forma právního úkonu je zachována, je-li právní úkon učiněn telegraficky, dálnopisem nebo elektronickými prostředky, jež umožňují zachycení obsahu právního úkonu a určení osoby, která právní úkon učinila.

Pokud Odběratel odepře či zmaří doručení listiny od Dodavatele, považuje se tato za doručenou dnem tohoto odepření či zmaření.

Odběratel tímto bere na vědomí, že Dodavatel je oprávněn zpracovávat osobní údaje Odběratele, svědčí-li mu k takovému zpracování některý z právních důvodů v čl. 6 odst. 1 obecného nařízení o ochraně osobních údajů (2016/679). Ke zpracování, ke kterým nesvědčí Dodavateli žádný právní důvod kromě souhlasu subjektu údajů, je Dodavatel povinen vyžádat si souhlas Odběratele jakožto jeden z právních důvodů zpracování, přičemž udělený souhlas musí splňovat veškeré podmínky dle obecného nařízení, zejména musí být informovaný, oddělený od ostatního textu a odvolatelný.

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou účinné od 25.5.2018

 
---------------------------------------------------------------------------------------------- Tracking Code: Standard (Synchronous) "Cemat_B2B.Cemat.cz" ----------------------------------------------------------------------------------------------