Zpracování osobních údajů

Souhlas se zpracováním osobních údajů a informace o zpracování osobních údajů 

 
ČEMAT trading, spol. s r.o.
se sídlem: Čs. armády 184, 735 51 Bohumín - Pudlov 
IČ 25379470 
DIČ CZ 25379470 zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu Ostrava, oddíl C, vložka 16875
zastoupená Bc. Michal Džupin, jednatelem společnosti 
(dále jen „Správce“)
 

Popis zpracování

Vedení účtu zákazníků na e-shopu Správce 

Souhlasím, aby Správce zpracovával nezbytné údaje k vedené mého účtu na jeho e-shopu
Souhlas se zpracováním osobních údajů pro výše uvedený účel můžete jakožto subjekt údajů kdykoliv odvolat. Více informací o podmínkách zpracování osobních údajů a o Vašich právech, jakožto také o způsobu jejich uplatnění najdete v tomto souhlase pod podnadpisem „Práva subjektu údajů“. 
Práva subjektu údajů – stručně 
Souhlasem s tímto zpracováním Vašich osobních údajů berete na vědomí, že Vám jakožto subjektu údajů svědčí tato práva: 
a) právo odvolat souhlas – zpracovává-li Správce osobní údaje na základě souhlasu, může subjektu údajů svůj souhlas zásadně kdykoliv odvolat.
c) právo na přístup k osobním údajům – toto právo může a nemusí subjekt údajů dle svého uvážení využít, rozhodne-li se jej subjekt uplatnit, musí mu Správce maximálně vyjít vstříc. Subjekt údajů uplatněním tohoto práva může od Správce získat potvrzení, zda jsou jeho osobní údaje zpracovávány, a pokud ano, musí jej dále Správce informovat v případě zájmu subjektu údajů o těchto skutečnostech: 
- účely zpracování,
- kategorie dotčených osobních údajů,
- příjemci nebo kategorie příjemců, kterým byly nebo budou osobní údaje zpřístupněny, 
- doba, po kterou budou osobní údaje uloženy, 
- existence práva požadovat od správce opravu nebo výmaz osobních údajů, omezení jejich zpracován anebo vznesení námitky proti zpracování,
- právo podat stížnost u dozorového úřadu,
- veškeré dostupné informace o zdroji osobních údajů, pokud nebyly získány od subjektu údajů,
- skutečnost, zda dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování. 
d) právo na opravu a doplnění – subjekt údajů má právo na to, aby Správce bez zbytečného odkladu opravil jeho nepřesné osobní údaje, které o něm zpracovává, a zároveň aby Správce doplnil neúplné osobní údaje.
e) právo na výmaz – subjekt údajů má za splnění stanovených podmínek právo žádat, aby Správce bez zbytečného odkladu vymazal osobní údaje, které se ho týkají a které Správce zpracovává. Toto právo subjektu údajů vzniká v těchto případech: 
- osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny, 
- subjekt údajů odvolá souhlas se zpracováním a zároveň nesvědčí Správci ke zpracování jiný právní důvod, 
- subjekt údajů vznese námitky proti zpracování a neexistují převažující oprávněné důvody pro zpracování, 
- osobní údaje byly zpracovány protiprávně, 
- osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti vztahující se na Správce,
- osobní údaje byly shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti. 
f) právo na omezení zpracování – subjekt údajů má právo požadovat, aby Správce omezil zpracování jeho osobních údajů, a to sice v těchto případech:
- subjekt údajů popírá přesnost osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, aby mohl správce přesnost osobních údajů ověřit, 
- zpracování je protiprávní a subjekt údajů odmítá výmaz osobních údajů a místo toho žádá omezení jejich použití, 
- Správce již nepotřebuje osobní údaje pro účely zpracování, ale subjekt údajů je požaduje pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků,
- subjekt údajů vznesl námitku proti zpracování, dokud nebude nebude ověřeno, zda oprávněné důvody Správce převažují nad oprávněnými důvody subjektu údajů.
Dle obecného nařízení se omezením zpracování rozumí označení uložených osobních údajů za účelem omezení jejich zpracování v budoucnu. 
g) právo na přenositelnost -  subjekt údajů má na základě tohoto práva právo získat osobní údaje, které poskytl Správci a které se ho týkají, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu a zároveň tyto údaje předat jinému správci, a to i prostřednictvím Správce, jestliže je zpracování založeno na souhlasu či na smlouvě a provádí-li se automatizovaně. 
h) právo vznést námitku – zpracovává-li Správce osobní údaje pro účely jeho oprávněných zájmů, má subjekt údajů právo kdykoliv vznést námitku proti zpracování osobních údajů. Správce v takovém případě nadále osobní údaje nezpracovává, pokud neprokáže oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad zájmy nebo právy a svobodami subjektu údajů, nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků
 

Účel, pro který bude Správce údaje zpracovávat

Souhlasím, aby Správce zpracovával mé osobní údaje za účelem vedení mého zákaznického účtu v e-shopu Správce. 
Rozsah zpracovávaných údajů 
Souhlasím, aby Správce zpracovával pro výše uvedený účel tyto mé osobní údaje: 
- jméno a příjmení,
- adresa trvalého bydliště či jiná poskytnutá adresa,
- e-mailová adresa. 
 

Doba uložení a zpracování osobních údajů 

 
Souhlasím, aby Správce uchovával mé osobní údaje pro uvedený účel do odvolání mého souhlasu. 

Místo zpracování osobních údajů 

Správce zpracovává osobní údaje v místě svého sídla, v případě zapojení zpracovatelů do zpracování osobních údajů může dojít ke zpracování osobních údajů v místě sídla zpracovatelů, příp. v jejich provozovnách, pobočkách, odštěpných závodech a jiných organizačních jednotkách.
Třetí země 
V rámci zpracování pro účely marketingu nebudou osobní údaje předávány do zemí mimo Evropskou Unii.
Zpracovatel 
Správce je oprávněn zapojit do procesu zpracování osobních údajů zpracovatele, případně jinou třetí osobu i bez souhlasu subjektu údajů. V takovém případě Správce je povinen minimalizovat riziko neoprávněného zpřístupnění, zničení či ztráty osobních údajů. 
 

Profilování   

Profilováním je užití osobních údajů k hodnocení některých osobních aspektů člověka (odhad ekonomické situace, zdravotního stavu, osobní preference a zájmy atd.). 
Správce v souvislosti se zpracováním pro tyto účely nevyužívá profilování. 
 

Přesnost osobní údajů 

Udělením souhlasu čestně prohlašuji, že mnou Správci poskytnuté osobní údaje jsou přesné a úplné, a zároveň se zavazuji poskytnout Správci aktualizované osobní údaje, bude-li to nezbytné pro řádné plnění výše uvedeného údělu zpracování Správce. 
Uplatnění práv subjektů údajů – obecné informace
 
1. Jednou ze základních povinností Správce je umožnit subjektu údajů nenáročné a efektní  uplatnění jeho práv. Ve vztahu ke Správci může proto subjekt údajů využít hned několik způsobů, pomocí kterých svá práva uplatní: 
a) osobně na adrese sídla Správce, tj. Čs. armády 184, 735 51 Bohumín – Pudlov
b) prostřednictvím adresy el. pošty: gdpr@cemat.cz
c) prostřednictvím poštovního podání, adresovaného na adresu Čs. armády 184, 735 51 Bohumín – Pudlov
d) telefonicky na čísle +420 596 092 321. 
 
2. Vašim požadavkům a žádostem v oblasti ochrany osobních údajů se budeme vždy snažit vyhovět v co možná nejkratším termínu, tj. bez zbytečného odkladu, v každém případě do 1 měsíce od podání žádosti či jiné podnětu. 
 
3. Využije-li subjekt údajů možnost uplatnění svých práv dle odst. 1 písm. a), tj. osobně na adrese sídla Správce, rádi mu samozřejmě vyhovíme, ovšem vzhledem k okolnostem bude v takovém případě Správce povinen ověřit totožnost žadatele dle občanského průkazu či jiného dokladu, ze kterého bude zjevné, že žádající osoba je skutečně daným subjektem údajů. O každém ústním uplatnění práva subjektu údajů bude Správcem sepsán písemný záznam. 
 
4. Uplatní-li své právo subjekt údajů elektronickou cestou, dostane se mu odpovědi Správce taktéž elektronickou cestou, nepožádá-li subjekt údajů výslovně o jinou formu odpovědi. 
 
5. Náklady na uplatnění práv subjektu údajů nese výhradně Správce, ledaže se jedná o žádost zjevně nedůvodnou či nepřiměřenou. Žádostí zjevně nedůvodnou či nepřiměřenou je zejména opakovaná žádost totožného subjektu údajů týkající se téhož, jako předchozí žádosti či žádosti tohoto subjektu údajů, nebo také žádost nepřiměřené rozsáhlá, kterou Správce nemůže být schopen v zákonné lhůtě vyřídit.  
 
6. S ohledem na zvolenou formu uplatnění práva je možné uplatňovat práva subjektu údajů v následujících: 
a) osobně na adrese sídla – pouze v pracovní dny v běžnou pracovní dobu, tj. od cca 7:00 do 15:30
b) e-mailem – bez časového omezení 
c) poštou – bez časového omezení 
d) telefonicky – pouze v pracovní dny v běžnou pracovní dobu uvedenou u bodu a), v případě dočasné nedostupnosti čísla Vás bude pověřená osoba kontaktovat zpět, jakmile to bude možné.
 

Jednotlivá práva subjektů údajů a způsob jejich uplatnění 

1. odvolání souhlasu 

Zpracovává-li Správce osobní údaje na základě souhlasu subjektu údajů, svědčí subjektu údajů právo kdykoliv takový souhlas odvolat. Subjekt údajů tak může učinit kterýmkoli výše uvedeným způsobem, tj. osobně na adrese sídla Správce, mailem, telefonicky či dopisem. Vzhledem ke konsekvencím odvolání si dovolujeme doporučit písemnou formu odvolání, tj. dopisem či mailem, případně ústní uplatnění práva s pořízením písemného záznamu. 
 

2. právo na přístup k osobním údajům

Toto právo, jak již bylo uvedeno výše, může a nemusí subjekt údajů dle svého uvážení využít. Rozhodne-li se jej subjekt uplatnit, musí mu Správce maximálně vyjít vstříc. Subjekt údajů uplatněním tohoto práva může od Správce získat potvrzení, zda jsou jeho osobní údaje zpracovávány, a pokud ano, musí jej dále Správce informovat v případě zájmu subjektu údajů o těchto skutečnostech: 
- účely zpracování,
- kategorie dotčených osobních údajů,
- příjemci nebo kategorie příjemců, kterým byly nebo budou osobní údaje zpřístupněny, 
- doba, po kterou budou osobní údaje uloženy, 
- existence práva požadovat od správce opravu nebo výmaz osobních údajů, omezení jejich zpracován anebo vznesení námitky proti zpracování,
- právo podat stížnost u dozorového úřadu,
- veškeré dostupné informace o zdroji osobních údajů, pokud nebyly získány od subjektu údajů,
- skutečnost, zda dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování.
Subjekt údajů je oprávněn žádat si kopii zpracovávaných osobních údajů. První poskytnutí kopie je bezplatné, druhá a každá další kopie se přiměřeně zpoplatní tak, aby byly pokryty účelně vynaložené náklady Správce na pořízení takové kopie. 
 

3. právo na opravu a doplnění 

Subjekt údajů náleží právo na opravu zpracovávaných osobních údajů, jsou-li nepřesné, a právo na doplnění, nejsou-li úplné. Uplatní-li subjekt toto právo, je Správce povinen neprodleně předmětné osobní údaje zkontrolovat a případně zjednat nápravu, o čemž Správce subjekt údajů informuje bez zbytečného odkladu. Stejně tak Správce bude Subjekt údajů informovat, dojde-li k závěru, že jeho námitka je nedůvodná. Veškeré úkony Správce směrem k subjektu údajů musejí mít písemnou formu pod hrozbou neplatnosti, které se může subjekt údajů ve lhůtě přiměřené okolnostem dovolat. 
 

4. právo na výmaz 

Subjektu údajů toto právo svědčí v případech uvedených v čl. V písm. e). Výmazem osobních údajů se rozumí fyzické zničení nosiče osobních údajů, nebo jejich vymazání z multimediálních nosičů či jiné trvalé vyloučení z dalšího zpracování osobních údajů. Uplatní-li subjekt údajů právo na výmaz, přezkoumá Správce žádost subjektu údajů a: 
a) uzná žádost subjektu údajů za důvodnou a osobní údaje subjektu vymaže, nebo
b) oznámí subjektu údajů, že jeho osobní údaje nemůže vymazat z jednoho z níže uvedených důvodů. 
V době mezi podáním žádosti subjektu údajů a vyřízením této žádosti Správce předmětné osobní údaje označí. 
Osobní údaje nemohou být vymazány, pokud je jejich zpracování nezbytné: 
a) pro výkon práva na svobodu projevu a informace,
b) pro splnění právní povinnosti plynoucí z právních předpisů,
c) z důvodu veřejného zájmu v oblasti veřejného zdraví,
d) pro účely archivace ve veřejném zájmu, pro účely vědeckého či historického výzkumu či pro statistické účely, pokud je pravděpodobné, že by výmaz znemožnil nebo vážně ohrozil splnění cílů uvedeného zpracování, 
e) určení, uplatnění a výkon práv Správce. 
 

5. právo na omezení zpracování 

Subjektu údajů toto právo svědčí v případech uvedených v čl. V písm. f). Uplatní-li subjekt údajů toto právo, Správce neprodleně posoudí, zda je žádost subjektu důvodná, především, zda jsou splněny uvedené podmínky pro uplatnění tohoto práva. Osobní údaje, kterých se zpracování týká, Správce řádně označí. 
Jestliže dojde po posouzení Správcem k závěru, že zpracování předmětných osobních údajů má být omezeno, mohou být tyto osobní údaje zpracovávány pouze se souhlasem subjektu údajů, nebo z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků, z důvodu ochrany práv jiné fyzické nebo právnické osoby nebo z důvodu důležitého veřejného zájmu. Toto omezení se nevztahuje na prosté uložení osobních údajů. 
Hodlá-li Správce omezení zrušit, je povinen subjekt informovat o okamžiku zrušení, jakož i o jeho důvodech. 
 

6. právo na přenositelnost

V případě, že předmětem zpracování osobních údajů jsou osobní údaje získané od subjektu údajů, které se týkají tohoto subjektu údajů, svědčí subjektu údajů právo na přenositelnost těchto údajů, a to sice v těchto dvou případech: 
a) zpracování je založeno na souhlasu subjektu údajů, nebo
b) se jedná o zpracování založené smlouvou se subjektem údajů a je realizované automatizovaně. 
V rámci tohoto práva může subjekt údajů žádat:
a) předání osobních údajů, které jsou předmětem práva na přenositelnost, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, 
b) předání osobních údajů, které jsou předmětem práva na přenositelnost, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu k rukám jiného správce osobních údajů, přičemž takové správce je subjekt údajů povinen dostatečně označit v žádost o přenesení osobních údajů. 
 

7. právo na námitku 

V případech, kdy Správci svědčí ke zpracování právní důvod dle čl. 6 odst. 1 písm. e) obecného nařízení, tj. splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, příp. právní důvod dle čl. 6 odst. 1 písm. f) obecného nařízení, tj. oprávněný zájem Správce, svědčí subjektu údajů právo na námitku vůči danému zpracování osobních údajů. 
Uplatní-li subjekt údajů právo na námitku, Správce námitku bez zbytečného odkladu prověří. S právem na námitku úzce souvisí účely přímého marketingu. Zpracovává-li Správce osobní údaje pro účely přímého marketingu, má subjektu údajů právo vznést kdykoliv námitku proti takovému zpracování osobních údajů, které se ho týkají (včetně profilování). Pokud subjekt údajů vznese námitku proti zpracování pro účely přímého marketingu, nebudou již osobní údaje pro tyto účely zpracovávány. 
Správce musí přestat zpracovávat osobní údaje, vůči jejichž zpracování byla vznesena oprávněná námitka. To neplatí, jestliže pro další zpracování svědčí vážné oprávněné důvody, které převažují nad zájmy subjektu údajů nebo jestliže je další zpracování nezbytné pro určení, výkon nebo obhajobu práv Správce. 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------- Tracking Code: Standard (Synchronous) "Cemat_B2B.Cemat.cz" ----------------------------------------------------------------------------------------------