Čemat spouští B2B portál a odměňuje své zákazníky!

25. 4. 2014

Každý zákazník, který v období od 25.4. – 31.5.2014 objedná zboží prostřednictvím B2B portálu společnosti Čemat je zařazen do losování o hodnotné ceny. 

Ceny budou vylosovány v termínu od 2.6.-13.6.2014 a vyhlášeny prostřednictví novinek v nákupní části portálu. Výherci budou kontaktováni prostřednictvím mailu.     

 

1. cena - tablet Lenovo Idea tab S5000 v hodnotě 4.000,- Kč

2. cena - navigace TOMTOM XL 2 Classic Regional v hodnotě 2.000,- Kč  

3. cena - záznamová kamera do auta Connect it PremiumCl-203 v hodnotě 1.500,- Kč

 

Pravidla soutěže:

1. Pořadatel a organizátor: Čemat trading spol. s.r.o., Čs. armády 184, 735 51, Bohumín, IČO 25379470.

2. DOBA TRVÁNÍ: Soutěž probíhá od 25.4. 2014 do 31.5.2014 včetně. Objednávky udělány po tomto datu nebudou do soutěže zařazeny.

3. PODMÍNKY ÚČASTI: Účastníkem soutěže může být pouze fyzická zletilá osoba s doručovací adresou v České republice a Slovenské republice. Ze soutěže jsou vyjmuti zaměstnanci a rodinní příslušníci zaměstnanců společnosti Čemat trading s.r.o.
Účastník se zapojí a zaregistruje do soutěže tak, že objedná a odebere zboží prostřednictvím B2B portálu Čemat. Jiná forma přihlášení do soutěže není možná, přihlášky nesouvisející s nákupem na B2B portálu nebudou do soutěže akceptovány. 

4. Každý účastník může být v soutěži přihlášen několikrát. Přihlášení do soutěže je vázáno na objednávku a odebrání zboží prostřednicvtvím B2B portálu Čemat. To znamená: se čtyřmi uskutečněnými nákupy na B2B portálu Čemat, můžete soutěžit 4x, s jedním nákupem 1x. Identifikačními znaky účastníka budou celé jméno, mail, číslo mobilního telefonu a číslo faktury uvedené v závislosti na objednáve udělané na B2B portálu. Soutěž vedená na internetových stránkách Čemat je odlišná od teto soutěže a vedena zvlášť, dle vlastních podmínek a pravidel. 

5. VÝHRY: 
Jeden a tentýž uživatel může získat v rámci losování mezi zákazníky B2B portálu Čemat pouze jednu výhru a to i přesto, že bude ve slosování zařazen víckrát na základě více objednávek.  

6. OZNÁMENÍ A PŘEDÁNÍ VÝHER: Pro oznámení výher budou použity kontakty, uvedené účastníky na objednávce v systému B2B portálu Čemat. Výhry budou předány osobně v sídle společnosti pořadatele nebo zasílány poštou na výhercem dodatečně sdělenou adresu, a to do 2 měsíců od skončení soutěže. Nebude-li výherce reagovat ani na opakovaně zaslanou zprávu o výhře, jeho výhra bez náhrady propadá pořadateli.

7. SOUHLAS S PRAVIDLY A OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ: Účastí ve hře vyjadřuje účastník soutěže souhlas s tím, aby jeho jméno bylo zveřejněno v seznamu výherců, a dále s tím, aby pořadatel po dobu 5 let od začátku soutěže zpracovával jeho osobní údaje v rozsahu uvedeném v registraci, zejména pak e-mailový kontakt, pro marketingové účely (tj. nabízení produktů a služeb) pořadatele v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., jakož i pro zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb. Účastník, resp. výherce, zároveň vyjadřuje souhlas s tím, aby jím sdělené osobní údaje byly po dobu 5 let od začátku soutěže zpracovávány v plném rozsahu k účelům výše uvedeným i prostřednictvím třetích osob pověřených pořadatelem, zejména agenturami a partnery zajišťujícími tuto soutěž. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Účastník má právo svůj souhlas odvolat, a to písemnou formou na adrese sídla pořadatele. Odvolání souhlasu je účinné okamžikem jeho doručení pořadateli. Účastník má dále práva dle § 21 zákona č. 101/2000 Sb., tj. zejména právo přístupu k údajům, které se ho týkají, a právo je opravit, zablokovat nebo požadovat jejich likvidaci, jakož i právo na omluvu, peněžní zadostiučinění nebo peněžitou náhradu, bylo-li jednáním organizátora porušeno právo subjektu údajů na lidskou důstojnost, osobní čest, dobrou pověst či právo na ochranu jména.

8. DOPLŇUJÍCÍ PODMÍNKY SOUTĚŽE:

Účastníci nejsou oprávněni požadovat namísto výhry peněžní či jakékoliv jiné plnění. Pořadatel tímto není účastníkům soutěže nijak jinak zavázán a ti nemají nárok na jakákoliv jiná plnění ze strany pořadatele, než jsou uvedena v těchto pravidlech.
Výhry nejsou právně vymahatelné. Nepřevzaté výhry propadají pořadateli.
Pořadatel a organizátor soutěže neodpovídají za doručení zpráv.
O jakýchkoliv reklamacích či námitkách rozhoduje s konečnou platností pořadatel. Pořadatel si vyhrazuje právo bez náhrady akci zkrátit, prodloužit, odložit, přerušit anebo zrušit či jednostranně změnit nebo doplnit její pravidla po celou dobu jejího trvání.
---------------------------------------------------------------------------------------------- Tracking Code: Standard (Synchronous) "Cemat_B2B.Cemat.cz" ----------------------------------------------------------------------------------------------